Logo
Garantiformuens dækning

Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud

Indskydergaranti – dækningsregler fra 1. juni 2015

Garantiformuen dækker indeståender på en konto i et pengeinstitut i tilfælde af dettes konkurs med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr.

Har du lån i samme pengeinstitut, og som er forfaldent til betaling, bliver det beløb, som du skylder, trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Indeståender på pensionskonti er dækket ubegrænset.

Indskud der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. er beskyttet op til EUR 150.000, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra beløbet blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også beskyttet op til EUR 150.000, dvs. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra beløbet blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio., i op til 12 måneder fra beløbet blev sat ind på kontoen.

Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder, dvs. både fysiske personer og juridiske personer.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indeståendet på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt indskyder kan få dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer

Værdipapirer i eget depot, f.eks. i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs.

Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015

Særlige indlån er f.eks. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Indskud på særlige indlån er dækket ubegrænset også efter 31. maj 2015, men kun med det beløb, som stod på kontoen pr. den 31. maj 2015. Dette gælder dog ikke pensionskonti, idet også indskud, der foretages på pensionskonti efter den 31. maj 2015, er dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du f.eks. har oprettet en børneopsparing, vil kun det beløb, der stod på kontoen den 31. maj 2015 fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.

Betroede midler, der stod på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?

Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Mere information