Bæredygtighed og samfundsansvar

Ringkjøbing Landbobanks ESG-rapport for 2021.

Ringkjøbing Landbobank er en kundefokuseret relationsbank, som siden starten i 1886 altid har været optaget af at skabe den rette balance mellem vores fire væsentligste interessenter:

  • Kunder
  • Medarbejdere
  • Samfund
  • Aktionærer

Det går godt i Ringkjøbing Landbobank. I 2021 realiserede vi et basisresultat på 1.548 mio. kr. Vores oprindelige forventning til årets basisresultat lød på 1.100-1.300 mio. kr. Det bedre end forventede basisresultat skyldes primært et fortsat højt indtag af nye kunder, fortsat udlånsvækst og en tilfredsstillende kreditkvalitet.

I 2021 har vi mærket både stigende interesse for og større krav til bankens arbejde med at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Vi har i 2021 valgt at tilslutte os de Ti Principper for ansvarlig virksomhedsdrift fra FN's Global Compact og dermed også FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling, som banken allerede i flere år har bakket op om.

Vi skal i den forbindelse erklære, at vi forpligter os til fortsat at arbejde med de Ti Principper fra FN's Global Compact, og at vi også fortsat bakker op om verdensmålene. I den sammenhæng er vi glade for, at bankens ”Politik for samfundsansvar” og øvrige politikker har bestået deres prøve, idet de Ti Principper fra FN's Global Compact i forvejen i høj grad er indarbejdet i bankens politikker, hvorfor det også længe har været en del af vores dagligdag at leve op til dem.

Vi kan ikke komme udenom, at covid-19 også i lange perioder af 2021 har spillet en stor rolle i vores dagligdag. I den forbindelse vil jeg takke både kunder og medarbejdere for deres tålmodighed og forståelse for, at banken gennem hele året har vægtet hensynet til vores fælles sundhed højt, når vi er sammen med hinanden.

De fortsatte udfordringer med covid-19 skal ikke forhindre os i at arbejde videre med bæredygtighed i form af miljøforhold (E), sociale forhold (S) og governance (G) i 2022. Banken anerkender behovet for grøn omstilling og et mere bæredygtigt samfund, og vi oplever stor opbakning til arbejdet fra alle interessenter.

Vores fire væsentligste interessenter

Kunder

Vi har i Ringkjøbing Landbobank stort fokus på at implementere Forum for Bæredygtig Finans' anbefalinger om, hvordan den finansielle sektor kan accelerere den bæredygtige omstilling af samfundet. Det gælder ikke mindst på investerings- og udlånsområdet, hvor vi i denne rapport for første gang offentliggør CO2-udledningen på porteføljeniveau fra plejeordninger, puljeordninger og bankens egenbeholdning. Vi er endvidere i gang med at forberede udregning af CO2-udledningen på porteføljeniveau fra bankens udlån pr. 31. december 2022 til offentliggørelse i ESG-rapporten 2022. Vi har også fået flerebæredygtige investeringsprodukter på hylderne, og vi ser frem til at kunne anvende EU’s bæredygtige taksonomi på både investering og udlån.

En stærk driver for bankens arbejde med den grønne omstilling er de forretningsmæssige muligheder, det giver. Vi har gennem mere end 25 år med succes opdyrket nicher, som passer godt ind i den grønne dagsorden. En niche i Ringkjøbing Landbobank er kendetegnet ved, at vi har sat os dybt ind i området, så vi kan vise handlekraft og yde ordentlig og kompetent rådgivning.

Først gjaldt det finansiering af vindmøller, som har udviklet sig til et vigtigt forretningsområde for banken og i dag tegner sig for en pæn del af vores samlede udlån. Senere har vi også opbygget kompetencer og ydet udlån til solcelle- og biogasanlæg, ligesom vi har betydelige udlån til privatkunders energirenoveringer af boliger og køb af bæredygtige køretøjer.

Bæredygtighed bliver i stigende grad en del af privatkunderådgivningen, hvor vi har stort fokus på energiforbedringer og bl.a. giver vores privatkunder adgang til Totalkredits Energiberegner. Vi oplever stigende interesse fra kunderne, hvor nye boligejere ofte prioriterer energirenovering over f.eks. et nyt køkken.

På investeringsområdet samarbejder Ringkjøbing Landbobank tæt med BankInvest, som vi ejer 22 % af. BankInvest har i 2021 lanceret yderligere en svanemærket fond – Danske Aktier Bæredygtig – og udbyder herefter tre svanemærkede fonde. Interessen har været overvældende – også fra bankens kunder. Ultimo 2021 var der i de tre fonde i alt investeret 18 mia. kr. Herudover arbejder BankInvest med at synliggøre et bæredygtigt aftryk bestående af FN's verdensmål, afdelingens CO2-udledning og ESG-ratingen. Det bæredygtige aftryk findes nu på 39 af i alt 45 offentlige fonde. BankInvest har i alt 149 mia. kr. under forvaltning.

Ringkjøbing Landbobank samarbejder også med Letpension, hvilket gør os i stand til at sælge PFA's investerings- og livrenteprodukter til vores privatkunder. I 2021 har vi lanceret en ekstra klimavenlig livrente via Letpension, hvilket vores kunder har taget særdeles godt imod. Den ekstra klimavenlige livrente har en CO2-emission, der er 80 % lavere end verdensaktieindekset, og målet er at opnå CO2-neutralitet for produktet i 2025.

Medarbejdere

Set i lyset af besværlighederne med covid-19 er det bemærkelsesværdigt, at banken i 2021 kom ud med nogle særdeles positive tilfredshedsmålinger. 82 % af bankens medarbejdere trives meget eller særdeles tilfredsstillende i banken, hvilket er en stigning på 3,7 % point i forhold til 2020, og Voxmeters årlige imageanalyse viser, at Ringkjøbing Landbobank har pengeinstitutssektorens bedste image. Nordjyske Bank er nummer fire. Sådanne resultater kommer ikke uden en meget stor indsats fra bankens medarbejdere, og det vil jeg takke for.

En af Forum for Bæredygtig Finans' 20 anbefalinger lyder, at vi skal have fokus på uddannelse i finanssektoren. Det har banken altid prioriteret højt, og vi har taget konsekvensen ved ikke at have et loft for bankens uddannelsesbudget. Vi tilbyder således vores medarbejdere uddannelse på eget akademi og i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Finanssektorens Uddannelsescenter og de lokale erhvervsuddannelser Herudover har vi i løbet af 2021 haft 48 unge under uddannelse, ligesom vi bidrager med et betydeligt antal videnarbejdspladser i vores lokalområder.

Samfund

Banken ønsker at være CO2-neutral, og vi ejer Sæbygård Skov, som årligt binder mere CO2, end banken udleder. CO2-binding ved skovdrift accepteres imidlertid kun, når skoven er certificeret efter en FN godkendt standard. Vi har derfor besluttet også at kompensere for vores scope 1 og scope 2 CO2-udledning ved køb af klimakreditter.

Som en stærk lokalbank i Vest-, Midt- og Nordjylland har vi stor betydning for de lokale samfund, og det er et ansvar, vi altid har været bevidste om og gerne tager på os. Vi finansierer investering i lokal erhvervsudvikling, og vi er stolte af at yde støtte til over 1.400 lokale foreninger, initiativer og arrangementer.

På landsplan har banken i 2021 brugt flere ressourcer end nogensinde på arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Herudover bidrager vi som en af Danmarks 100 største skatteydere og ved at løse en række andre pålagte opgaver inden for bl.a. skatteindberetning og digitalisering. Fra 2023 har et flertal i Folketinget desuden pålagt os at betale en særskat, så vi som del af den finansielle sektor skal betale en højere skat af vores indtjening, end andre private virksomheder skal af deres.

Aktionærer

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel skal være robust og bæredygtig for alle interessenter, hvilket er en forudsætning for at skabe et tilfredsstillende afkast af aktionærernes investering. Vi føler, vi er på rette vej og ser frem til at fortsætte arbejdet i samme spor.

Rapportering

Banken bakker op om de 15 ESG-nøgletal, der er defineret af Nasdaq Copenhagen, Finansforeningen og FSR – danske revisorer for at skabe sammenlignelighed på tværs af brancher og sektorer.

Status på disse nøgletal for 2021 finder du sammen med meget mere om bæredygtig bankdrift i bankens ESG-rapport, som også udgør bankens afrapportering på de Ti Principper fra FN's Global Compact samt FN's verdensmål for 2021.

CEO John Fisker

"Banken driver sin virksomhed med afsæt i værdierne: Kompetent, Handlekraftig, Ordentlig"

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel er baseret på tætte relationer til vores kunder, ansvarlig långivning og et højt kompetenceniveau kombineret med effektive forretningsprocesser. Vi fokuserer på dels at være lokalbank i Vest-, Midt- og Nordjylland og dels at være nichebank inden for udvalgte segmenter i hele Danmark.

Banken har en to-brand strategi med et fælles bomærke ”Faklen” og to navnetræk – nemlig Nordjyske Bank i Nordjylland og Ringkjøbing Landbobank i resten af Danmark.

Banken ønsker i overensstemmelse med vores ”Politik for samfundsansvar”, vores øvrige politikker, vores tilslutning til FN's Global Compact samt vores opbakning til FN's verdensmål at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der udviser samfundsansvar.

Det gør vi ved at skabe gode, langsigtede resultater for aktionærerne og samtidig yde vores bidrag til at skabe et bæredygtigt samfund med fokus på kunder, medarbejdere, klima og miljø – både på lokalt og nationalt plan. Det er endvidere vores målsætning at være kendt blandt alle interessenter som en kompetent, handlekraftig og ordentlig bank.

Som relationsbank ser vi det som vores opgave at yde kompetent og nærværende rådgivning til både privat- og erhvervskunder – uanset afstand. Vores fjernkundekoncept er baseret på tætte relationer online eller over telefon og mail, og vi bestræber os på, at vores fjernkunder skal opleve samme nærvær og tilknytning til deres personlige rådgiver, som de lokale kunder gør.

Banken driver sin virksomhed med afsæt i værdierne:

  • Kompetent
  • Handlekraftig
  • Ordentlig

ESG faktabog

Et supplement til bankens årlige ESG-rapport

ESG-faktabogen skal ses som et supplement til bankens årlige ESG-rapport, der er har en dybere behandling af udvalgte emner samt præsentationen af hoved- og nøgletal for ESG.

Faktabogen præsenterer data i en mere kompakt og overskuelig form og indeholder data, der ligger ud over formålet med ESG-rapporten.

ESG faktabog


Nasdaq ESG Transparency Partner

Ringkjøbing Landbobank er anerkendt som certificeret "Nasdaq ESG Transparency Partner" for vores bidrag til Nasdaqs ESG-dataportal.

Certificeringen viser vores engagement i at øge markedets gennemsigtighed og hæve miljøstandarderne.

Anerkendelsen gives til virksomheder, der præsenterer deres investorer for gennemsigtige og objektive data, når det gælder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.


FN's Global Compact

I 2021 har Ringkjøbing Landbobank tilsluttet sig de Ti Principper for ansvarlig virksomhedsdrift fra FN's Global Compact på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

FN's Global Compact