Logo
ESG-rapport og forretningsmodel

Bæredygtighed og samfundsansvar

Ringkjøbing Landbobanks ESG-rapport for 2023.

Ringkjøbing Landbobank er en kundefokuseret relationsbank, som bestræber sig på at leve op til vores værdier om at være kompetent, handlekraftig og ordentlig over for vores fire væsentligste interessenter:

  • Kunder
  • Medarbejdere
  • Samfund
  • Aktionærer

Mål
Ringkjøbing Landbobank bakker op om intentionerne i Parisaftalen og har i 2023 opstillet konkrete mål for reduktion af CO2-udledningen fra vores udlån og investeringer.

Bankens mål er at være CO2-neutral ved udgangen af 2050 og med basis i 2020 at reducere CO2-udledningen pr. udlånt mio. kr. med 45 % og pr. investeret mio. kr. med 50 % ved udgangen af 2030.

Det har været afgørende for Ringkjøbing Landbobank at formulere målene, så banken fortsat kan vokse. Banken har en organisk vækststrategi og ønsker at tage yderligere markedsandele. Banken ønsker endvidere at medvirke til finansiering af virksomheder, der gør det muligt at producere og forbruge mere bæredygtigt og/eller finansiering af investeringer, der bringer en virksomhed fremad med den grønne omstilling i dens branche. Sådanne virksomheder har ikke nødvendigvis en lav CO2-udledning, men de har brug for finansiering af deres transition for at reducere deres direkte og indirekte CO2-udledninger.

2023
2023 har været et omskifteligt år med mange udfordringer. Krigen mellem Rusland og Ukraine fortsatte med uformindsket styrke, og konflikten i Mellemøsten er blusset op efter det forfærdelige terrorangreb i Israel den 7. oktober 2023. Inflationen har fortsat været høj om end faldende sidst på året. Derfor har både Den Europæiske og Den Amerikanske Centralbank hævet renterne yderligere i løbet af året, og Nationalbanken i Danmark fulgte trop.

Ringkjøbing Landbobank er imidlertid en solid bank, som også er der for kunderne, når tiderne bliver mere udfordrende:

  • Ringkjøbing Landbobanks Long Term Issuer Rating hos Moody's er fortsat Aa3 med stabilt outlook. Det er udtryk for, at banken vurderes at have en indtjeningsevne og en kreditmæssig profil, som gør, at banken kan forblive modstandsdygtig over for de nuværende makroøkonomiske udfordringer. Bankens Long Term Bank Deposit Rating er også Aa3 med stabilt outlook. Ingen anden dansk bank har en bedre rating hos Moody's
  • I juni 2023 blev Ringkjøbing Landbobank for 8. år i træk kåret til ”Årets Bank” i kategorien af store og mellemstore banker. Prisen uddeles af FinansWatch og EY
  • På ESG-området har banken fået opgraderet sin MSCI-rating fra A til AA, hvilket er næsthøjeste rating på MSCI’s 7-punkts skala
  • Ringkjøbing Landbobank var for fjerde år i træk den bank i Danmark med det bedste image i Voxmeters undersøgelse fra september 2023. Nordjyske Bank-brandet blev nummer fem

Vores fire væsentligste interessenter

I denne rapport offentliggør Ringkjøbing Landbobank CO2-udledningen fra bankens udlåns- og investeringsportefølje. Begge opgørelser er foretaget pr. 31. december 2023.

Ringkjøbing Landbobank så tidligt de forretningsmæssige muligheder i at være med til at finansiere omstillingen til produktion af vedvarende energi. Banken finansierede i 1995 de første vindmøller, og lige siden har vindmøllefinansiering været et vigtigt forretningsområde. I de efterfølgende år har vi også opdyrket finansiering af solcelle og biogasanlæg som nicher. En niche i Ringkjøbing Landbobank er kendetegnet ved, at vi har sat os dybt ind i området, så vi kan vise handlekraft og yde ordentlig og kompetent rådgivning.

Fremover ser banken fortsat et stort behov for at finansiere samfundets grønne omstilling til vedvarende energiformer, men både landbrug og øvrige produktionsvirksomheder får også behov for finansiering af transitionen til en mere bæredygtig produktion – en opgave Ringkjøbing Landbobank ser frem til at påtage sig sin del af.

Bæredygtighed bliver også i stigende grad en del af privatkunderådgivningen, hvor vi har fokus på energiforbedringer. Selv om energipriserne er faldet i 2023, er vi i vores boligrådgivning og øvrige kontakt med kunderne opmærksomme på, at de fortsat høje energipriser har forbedret rentabiliteten i en del renoveringsprojekter, som derfor kan overvejes. Vi yder gerne udlån til privatkunders energirenoveringer af boliger og køb af bæredygtige køretøjer.

På investeringsområdet samarbejder Ringkjøbing Landbobank primært med BankInvest, som vi ejer 22,4 % af, og som i alt har 149 mia. kr. under forvaltning. BankInvest har tilsluttet sig Net Zero Asset Managers-initiativet, hvor kapitalforvaltere frem mod 2050 forpligter sig til at arbejde for at neutralisere udledningen af drivhusgasser fra de selskaber, man investerer i. 62 % af den samlede formue, BankInvest har under forvaltning, er omfattet af aftalen. Det er en stigning fra 43 % i 2022, hvilket primært skyldes, at realkreditobligationer nu er omfattet.

På pensionsområdet samarbejder banken med Letpension, som formidler pensions- og forsikringsløsninger for PFA Pension via bl.a. Ringkjøbing Landbobank. Samarbejdet med Letpension gør det muligt for bankens pensionskunder at vælge at placere hele eller dele af deres pensionsopsparing i investeringer med ekstra fokus på klima.

Banken kan igen glæde sig over en meget tilfredsstillende medarbejderanalyse. Medarbejderne skal for en række udsagn udtrykke deres holdning på en skala fra 1-10, hvor 1 = helt uenig og 10 = helt enig. F.eks. beder  vi hvert år vores medarbejdere tage stilling til udsagnet ”Jeg trives godt i banken”. Her er gennemsnittet i  besvarelserne steget fra 8,7 i 2022 til 8,8 i 2023, hvilket er det bedste resultat, vi nogensinde har målt.

Ringkjøbing Landbobank er en rådgivningsbank, og vi ønsker, at vores rådgivere yder kompetent rådgivning om både bolig, pension, investering og – når det er relevant – også erhverv. Det stiller høje krav til medarbejdernes uddannelse, som vi derfor prioriterer højt. Banken tilbyder således uddannelse på eget akademi og i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Finanssektorens Uddannelsescenter og lokale erhvervsakademier. I 2023 har vi bl.a. haft ekstra fokus på uddannelse af vores erhvervsrådgivere i dialog om ESG-forhold.

Banken har haft og vil også i de kommende år have behov for at besætte en række akademiske specialistjobs. Derfor har banken i 2023 påbegyndt et graduate program, som henvender sig til nyuddannede akademikere på bachelor- og kandidatniveau. Ved udgangen af 2023 beskæftigede vi tre akademikere i graduate programmet. Herudover er vi i gang med at uddanne 29 elever og trainees, hvilket er et rekordhøjt antal.

Ringkjøbing Landbobank har som mål at være CO2-neutral på scope 1- og 2 emissioner. Det opfylder vi i praksis ved at eje Sæbygård Skov, hvis tilvækst i 2023 har bundet mere CO2, end banken udledte. Endvidere har banken fokus på løbende at nedbringe CO2-udledningen pr. FTE.

Bankens indirekte CO2-udledning (scope 3) – ud over den fra udlån og investeringer – ligger også på et lavt niveau og stammer primært fra outsourcing af IT-udvikling og -drift til Bankdata. Bankdata har videreoutsourcet den meget energikrævende IT-drift til JN Data og har sammen med JN Data indgået en aftale om køb af grøn strøm fra solceller med virkning fra primo 2023. Som led i aftalen har leverandøren opført en ny solcellepark. Aftalen har nedbragt bankens indirekte CO2-udledning væsentligt.

Ringkjøbing Landbobank bruger mange ressourcer på arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt datasikkerhed og forebyggelse af cyberkriminalitet. Herudover bidrager vi til samfundet som en af Danmarks 50 største skatteydere (indkomstår 2021) og ved vederlagsfrit at løse en række andre pålagte opgaver inden for bl.a. skatteindberetning og digitalisering.

Fra og med 2023 har selskaber i den finansielle sektor betalt mere i skat af indtjeningen, end andre selskaber skal af deres. Vi er således blevet pålagt at betale en ekstra skat. I 2023 udgjorde den ekstra skat 86 mio. kr. Herudover udgjorde den ordinære selskabsskat 590 mio. kr. og lønsumsafgiften 65 mio. kr., hvorved bankens samlede skattebetaling for 2023 beløb sig til 741 mio. kr.

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel skal være robust og bæredygtig for alle interessenter, hvilket er en forudsætning for at skabe et konkurrencedygtigt og tilfredsstillende afkast af aktionærernes investering.

Rapportering

Med effekt fra 2024 vil der som følge af det såkaldte CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) træde nye regler i kraft vedrørende ESG-rapportering. Ringkjøbing Landbobank er godt i gang med at forberede sig herpå.

Banken bakker fortsat op om de 15 ESG-nøgletal, der er defineret af Nasdaq Copenhagen, Finansforeningen og FSR – Danske Revisorer for at skabe sammenlignelighed på tværs af brancher og sektorer. 

CEO John Fisker

"Banken driver sin virksomhed med afsæt i værdierne: Kompetent, Handlekraftig, Ordentlig"

ESG-rapport og forretningsmodel

Mere om ESG

ESG faktabog

Et supplement til bankens årlige ESG-rapport

ESG-faktabogen skal ses som et supplement til bankens årlige ESG-rapport, der er har en dybere behandling af udvalgte emner samt præsentationen af hoved- og nøgletal for ESG.

Faktabogen præsenterer data i en mere kompakt og overskuelig form og indeholder data, der ligger ud over formålet med ESG-rapporten.

(på engelsk)

Nasdaq ESG Transparency Partner

Ringkjøbing Landbobank er anerkendt som certificeret "Nasdaq ESG Transparency Partner" for vores bidrag til Nasdaqs ESG-dataportal.

Certificeringen viser vores engagement i at øge markedets gennemsigtighed og hæve miljøstandarderne.

Anerkendelsen gives til virksomheder, der præsenterer deres investorer for gennemsigtige og objektive data, når det gælder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.

img

FN's Global Compact

I 2021 har Ringkjøbing Landbobank tilsluttet sig de Ti Principper for ansvarlig virksomhedsdrift fra FN's Global Compact på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

img