ESG-rapport og forretningsmodel

Bæredygtighed og samfundsansvar

Ringkjøbing Landbobanks ESG-rapport for 2022.

Ringkjøbing Landbobank er en kundefokuseret relationsbank, som hver dag bestræber sig på at optræde kompetent, handlekraftigt og ordentligt over for vores fire væsentligste interessenter:

  • Kunder
  • Medarbejdere
  • Samfund
  • Aktionærer

2022 har været et udfordrende år. Starten af året var stadig præget af covid-19. Den 24. februar blev vi ramt af krig i Europa – noget, vi troede, hørte en svunden tid til. Allerede på det tidspunkt var priserne begyndt at stige, og stigningerne accelererede i løbet af året på især energi og fødevarer, så inflationen i Danmark, USA og det meste af Europa i 2022 endte med at blive den højeste i mere end 40 år. Det tvang både Den Europæiske og Den Amerikanske Centralbank til at hæve renterne i et uhørt hastigt tempo, og Nationalbanken i Danmark fulgte trop. Det smittede selvfølgelig af på bankens ind- og udlånsrenter.

Når tiderne er udfordrende, er det vigtigt at have en solid bank, der kan være der for kunderne:

  • I maj opgraderede ratingbureauet Moody's Ringkjøbing Landbobanks Long Term Issuer Rating til Aa3 med stabilt outlook, hvilket er udtryk for, at banken vurderes at have en indtjeningsevne og en kreditmæssig profil, som medfører, at banken vil forblive modstandsdygtig over for de nuværende makroøkonomiske udfordringer. Bankens Long Term Bank Deposit Rating var i forvejen Aa3 med stabilt outlook. Ingen anden dansk bank har en bedre rating hos Moody's
  • I juni blev Ringkjøbing Landbobank for 7. år i træk kåret til ”Årets Bank” i kategorien af store og mellemstore banker. Prisen uddeles af FinansWatch og EY
  • Endelig var Ringkjøbing Landbobank for andet år i træk den bank i Danmark med det bedste image i Voxmeters undersøgelse fra september. Nordjyske Bank-brandet gik en plads frem og er nu nummer tre i undersøgelsen

RingkjøbingLandbobank har således styrken til at støtte op om både private og virksomheder i udfordrende tider.

På ESG-området oplevede banken også fremgang i 2022. MSCI opgraderede i juli 2022 bankens rating fra BBB til A. I juli 2023 har MSCI opgraderet bankens rating yderligere til AA, der er den næsthøjeste ratingkarakter på MSCI’s 7-trins ratingskala.

Vores fire væsentligste interessenter

Vi har i Ringkjøbing Landbobank fortsat stort fokus på at implementere Forum for Bæredygtig Finans' anbefalinger om, hvordan den finansielle sektor kan accelerere den bæredygtige omstilling af samfundet. Det gælder især på investerings- og udlånsområdet, hvor vi i denne rapport for anden gang offentliggør CO2-udledningen på porteføljeniveau fra plejeordninger, puljeordninger og bankens egenbeholdning, og for første gang offentliggør CO2-udledningen på porteføljeniveau fra bankens udlån. Begge opgørelser er foretaget pr. 31. december 2022.

En stærk driver for bankens arbejde med den grønne omstilling er trods stigende konkurrence de forretningsmæssige muligheder, det giver. Vi har siden 1995 med succes opdyrket nicher, som passer godt ind i den grønne dagsorden. En niche i Ringkjøbing Landbobank er kendetegnet ved, at vi har sat os dybt ind i området, så vi kan vise handlekraft og yde ordentlig og kompetent rådgivning. Først gjaldt det finansiering af vindmøller, som lige siden har været et vigtigt forretningsområde for banken og tegner sig for en pæn del af vores samlede udlån. Senere har vi også opbygget kompetencer inden for og finansieret solcelle- og biogasanlæg. Vi er bl.a. med til at finansiere en grøn udnyttelse af den ret store CO2-udledning, der hidtil har været forbundet med produktion af biogas. En løsning, der resulterer i produktion af 60 % mere biogas med samme input af biomasse.

Vi yder også udlån til privatkunders energirenoveringer af boliger og køb af bæredygtige køretøjer. Bæredygtighed bliver i stigende grad en del af privatkunderådgivningen, hvor vi har stort fokus på energiforbedringer. Ikke mindst er vi i vores boligrådgivning og øvrige kontakt med kunderne opmærksomme på, at de høje energipriser gør mange projekter rentable, som måske tidligere har været for dyre at gennemføre.

En anden betydelig niche i banken er Private Banking, som især i Københavnsområdet blev styrket markant i 2022, da vi i foråret indgik et strategisk partnerskab med SEB. Ringkjøbing Landbobank overtog kundeforholdet til SEB's danske private banking kunder, som herved fik adgang til et bredere produktsortiment med bl.a. realkredit, pension og alle de øvrige produkter, der dækker privatkunders daglige bankbehov. Samtidig fik private banking kunder i Ringkjøbing Landbobank adgang til et omfattende udbud af research, analyser, nye investeringsmuligheder, international finansiering og ikke mindst et stort globalt netværk i SEB, der i dag er til stede i mere end 20 lande.

På investeringsområdet samarbejder Ringkjøbing Landbobank bl.a. med BankInvest, som vi ejer 21 % af. BankInvest har i alt 127 mia. kr. under forvaltning. BankInvest har tilsluttet sig Net Zero Asset Managers-initiativet, hvor kapitalforvaltere frem mod 2050 forpligter sig til at arbejde for at neutralisere udledningen af drivhusgasser fra de selskaber, man investerer i. Det får stor betydning for BankInvests arbejde med bæredygtige investeringer fremadrettet.

Ringkjøbing Landbobank ser et stort behov for at fremme den bæredygtige omstilling i virksomheder med et større miljømæssigt aftryk, og det vil vi gerne medvirke til at finansiere.

Banken ønsker således ikke kun at investere i og yde finansiering til de mindst CO2-udledende virksomheder.

Banken kan igen glæde sig over en meget tilfredsstillende medarbejderanalyse. Analysen består af 20 spørgsmål, og der er fremgang på samtlige svar, selv om tilfredshedsniveauet også i 2021 var højt. Medarbejderne skal udtrykke deres tilfredshed på en skala fra 1-10, hvor 1 = helt uenig og 10 = helt enig.

F.eks. beder vi hvert år vores medarbejdere tage stilling til udsagnet ”Jeg trives godt i banken”. Her er gennemsnittet i besvarelserne steget fra 8 til 8,7. De gode resultater er opnået, selv om vi dårligt nok havde overstået covid-19, da undersøgelsen blev gennemført i foråret. Det var endda en rigtig travl periode i banken.

Som bank oplever vi konstant skiftende behov og krav til vores rådgivning. Derfor er det klogt, at en af Forum for Bæredygtig Finans' 20 anbefalinger lyder, at vi skal have fokus på uddannelse i finanssektoren. Det har vi altid prioriteret højt i Ringkjøbing Landbobank. Vi tilbyder således vores medarbejdere uddannelse på eget akademi og i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Finanssektorens Uddannelsescenter og de lokale erhvervsakademier. I 2022 har vi bl.a. haft ekstra fokus på uddannelse i formuerådgivning, profilering af kundernes præferencer for bæredygtighed og IT-awareness.

Herudover uddanner vi hvert år et pænt antal unge medarbejdere. Ved udgangen af 2022 er vi i gang med at uddanne 31 elever og trainees, som vi er glade for at kunne tilbyde gode muligheder i deres lokalområder. Men det er også nødvendigt for banken. Det kan være svært at tiltrække uddannede medarbejdere til vores stærke markedsområder i Vest-, Midt- og Nordjylland, og derfor har vi valgt at uddanne vores medarbejdere selv. Vi hilser således med stor tilfredshed, at det er lykkedes at gøre den 2-årige finansuddannelse for studenter permanent med stærk bistand fra Finansforbundet og Finanssektorens Uddannelsescenter m.fl.

Ringkjøbing Landbobank har som mål at være CO2-neutral, og vi ejer Sæbygård Skov, hvis årlige tilvækst binder mere CO2, end banken udleder. CO2-binding ved skovdrift accepteres imidlertid kun i CO2-regnskabet, hvis skoven er certificeret efter en FN godkendt standard. Vi har derfor besluttet også at kompensere for vores scope 1 og scope 2 CO2-udledning ved køb af klimakreditter, og så bestræber vi os på at reducere vores egen udledning mest muligt, så behovet for kompensation ved køb af klimakreditter minimeres.

Vi har udliciteret vores IT-udvikling og -drift til Bankdata, som har videreliciteret den energikrævende IT-drift til JN Data. Bankdata og JN Data har indgået en langvarig Power Purchase Agreement (PPA) med Better Energy, som har opført en solcellepark som led i aftalen, så hele bankens indirekte elforbrug til IT-drift fra 2023 modsvares af produktion af grøn strøm.

Som en stærk lokalbank i Vest-, Midt- og Nordjylland har vi stor betydning for de lokale samfund. Vi finansierer private kunders køb af boliger og køretøjer m.v. samt lokal erhvervsudvikling, og vi er stolte af at yde støtte til over 1.100 lokale foreninger, initiativer og arrangementer.

Ringkjøbing Landbobank bruger mange ressourcer på arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt datasikkerhed og forebyggelse af cyberkriminalitet. Herudover bidrager vi som en af Danmarks 50 største skatteydere (skatteår 2020) og ved vederlagsfrit at løse en række andre pålagte opgaver inden for bl.a. skatteindberetning og digitalisering. Fra 2023 er vi desuden pålagt at betale en særskat til finansiering af den såkaldte Arne-pension, selv om vi ikke har noget som helst ansvar for eller nogen indflydelse på, om ”Arne” er i stand til at arbejde frem til den generelle pensionsalder. Herefter skal vi og resten af den finansielle sektor betale en højere skat af vores indtjening, end andre private virksomheder skal af deres.

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel skal være robust og bæredygtig for alle interessenter, hvilket er en forudsætning for at skabe et tilfredsstillende afkast af aktionærernes investering.

Rapportering

Ringkjøbing Landbobank bakker op om de 15 ESG-nøgletal, der er defineret af Nasdaq Copenhagen, Finansforeningen og FSR – Danske Revisorer for at skabe sammenlignelighed på tværs af brancher og sektorer.

Status på disse nøgletal finder du sammen med meget mere om bæredygtig bankdrift i Ringkjøbing Landbobanks ESG-rapport, der også indeholder uddrag af bankens rapportering på FN's verdensmål samt FN Global Compacts Ti Principper.

CEO John Fisker

"Banken driver sin virksomhed med afsæt i værdierne: Kompetent, Handlekraftig, Ordentlig"

ESG-rapport og forretningsmodel

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel

esg-2022 (1)

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel er baseret på værdierne kompetent, handlekraftig og ordentlig, tætte relationer til vores kunder og ansvarlig långivning kombineret med effektive forretningsprocesser.

Vi fokuserer på dels at være lokalbank i Vest-, Midt- og Nordjylland og dels at være nichebank inden for udvalgte kundegrupper i hele Danmark.

Banken har en to-brand strategi med et fælles bomærke ”Faklen” og to navnetræk – nemlig Nordjyske Bank i Nordjylland og Ringkjøbing Landbobank i resten af Danmark.

Banken ønsker i overensstemmelse med vores ”Politik for samfundsansvar”, vores øvrige politikker, vores tilslutning til FN's Global Compact samt vores opbakning til FN's verdensmål at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der udviser samfundsansvar. Det gør vi ved at skabe gode, langsigtede resultater for aktionærerne og samtidig yde vores bidrag til at skabe et bæredygtigt samfund med fokus på kunder, medarbejdere, klima og miljø – både lokalt og nationalt.

Som relationsbank ser vi det som vores opgave at yde kompetent og nærværende rådgivning til både privat- og erhvervskunder – uanset afstand. Vores fjernkundekoncept er baseret på tætte relationer over video, telefon og mail, og vi bestræber os på, at vores fjernkunder skal opleve samme nærvær og tilknytning til deres personlige rådgiver, som de lokale kunder gør.

ESG faktabog

Et supplement til bankens årlige ESG-rapport

ESG-faktabogen skal ses som et supplement til bankens årlige ESG-rapport, der er har en dybere behandling af udvalgte emner samt præsentationen af hoved- og nøgletal for ESG.

Faktabogen præsenterer data i en mere kompakt og overskuelig form og indeholder data, der ligger ud over formålet med ESG-rapporten.

ESG faktabog (på engelsk)

Nasdaq ESG Transparency Partner

Ringkjøbing Landbobank er anerkendt som certificeret "Nasdaq ESG Transparency Partner" for vores bidrag til Nasdaqs ESG-dataportal.

Certificeringen viser vores engagement i at øge markedets gennemsigtighed og hæve miljøstandarderne.

Anerkendelsen gives til virksomheder, der præsenterer deres investorer for gennemsigtige og objektive data, når det gælder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.

img

FN's Global Compact

I 2021 har Ringkjøbing Landbobank tilsluttet sig de Ti Principper for ansvarlig virksomhedsdrift fra FN's Global Compact på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

FN's Global Compact

img

 

DANSK | ENGLISH