Nyt kundegebyr

Med virkning fra 1. april 2022 indføres et nyt kundegebyr på 25 kr. pr. måned for bankens kunder over 27 år. Husstande, som har et samlet forretningsomfang med banken større end 300.000 kr., berøres ikke af gebyret.

Definitioner

Forretningsomfanget beregnes som den samlede sum af indlån inkl. pension, livrente via Letpension, depotværdier, udlån og lån i Totalkredit. Eventuelt erhvervsrelateret forretningsomfang er inkluderet.

Husstanden er defineret som dig selv, evt. ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn under 18 år.

Baggrunden

Baggrunden for indførsel af gebyret er bl.a. bankens omkostninger til hele den infrastruktur, der stilles til rådighed for alle kunder uanset forretningsomfang, herunder omkostninger til it, bekæmpelse af hvidvask, GDPR m.v.

Bankens kunder adviseres pr. brev d. 26. januar 2022.

Sådan beregnes kundegebyret

  • Kundegebyret beregnes bagud og tilskrives månedsvist – første gang 30. april 2022.
  • Du skal for at være omfattet af gebyret have været under kr. 300.000 i forretningsomfang i mindst 3 på hinanden følgende måneder.
  • Kommer dit forretningsomfang ved en enkelt måling over kr. 300.000, bortfalder gebyret, og en ny 3 måneders periode starter.
  • Forretningsomfanget måles som gennemsnitssaldi hen over måneden.
  • Kundegebyret beregnes pr. cpr.nr. Hvis to kunder har en fælles konto os, trækkes der gebyr for begge cpr.numre, da vi stiller vores infrastruktur til rådighed for begge kunder.
  • Gebyret betales fra Nemkonto, alternativt anden løbende konto.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til kundegebyret eller i øvrigt.


Tilbage