Risikomærkning

Nordjyske Bank har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. Du kan hos din rådgiver få faktaark med blandt andet risikomærkning på de investeringsprodukter banken tilbyder.

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

  • I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer.
  • Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.
  • For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på at:

  • Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
  • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
  • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
  • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
  • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Risikomærkning som udskriftsvenlig PDF-fil