Bæredygtighed og samfundsansvar

Ringkjøbing Landbobanks ESG-rapport for 2019.

Ringkjøbing Landbobank er en kundefokuseret relationsbank, som siden starten i 1886 altid har været optaget af at skabe den rette balance mellem vores fire væsentligste interessenter:

  • Kunder
  • Medarbejdere
  • Samfund
  • Aktionærer

Vores arbejde med bæredygtighed i form af miljøforhold (E), sociale forhold (S) og governance (G) er en del af denne balance.

Ringkjøbing Landbobank anerkender behovet for grøn omstilling og et mere bæredygtigt samfund, og vi oplever god interesse for og opbakning til vores tiltag hos alle fire interessentgrupper.

Vores fire væsentligste interessenter

Kunder

Det bliver fremover en stor opgave for Ringkjøbing Landbobank at integrere bæredygtighed i vores forretninger – både på investerings- og udlånsområdet.

Når vi yder et udlån eller laver andre forretninger, er det primært for at opfylde vores kunders behov og af kommercielle årsager. Herunder har vi med succes opdyrket nicher, som passer godt ind i den grønne omstilling. En niche i Ringkjøbing Landbobank er kendetegnet ved, at vi har sat os dybt ind i området, så vi også her kan vise handlekraft og yde ordentlig og kompetent rådgivning. Således har vi over mange år opbygget relationer til nationale og internationale samarbejdspartnere, hvilket har været essentielt for vores kapacitet til at deltage i finansieringen af et stort antal investeringer i produktion af vedvarende energi. Først gjaldt det finansiering af vindmøller, som har udviklet sig til et vigtigt forretningsområde for banken og i dag tegner sig for en pæn del af vores samlede udlån. Senere har vi også opbygget kompetencer og udlånt større beløb til finansiering af solcelle- og biogasanlæg.

En anden betydelig niche i banken er private banking. En meget stor del af vores private banking kunder bor uden for bankens traditionelle kerneområder, men vi har indrettet vores rådgivningskoncept over for fjernkunder, så både vi og kunderne har et minimalt behov for transport.

På investeringsområdet samarbejder Ringkjøbing Landbobank tæt med BankInvest, som arbejder med at synliggøre et bæredygtigt aftryk bestående af FN’s verdensmål, CO2-udledningen og ESG-ratingen. BankInvest lancerede i 2019 det bæredygtige aftryk på de første 15 af i alt 38 afdelinger svarende til en samlet formue på 43 mia. kr. af de i alt 106 mia. kr. under forvaltning. Det bæredygtige aftryk skaber transparens og gør det muligt for Ringkjøbing Landbobanks investeringskunder at optimere det risikojusterede afkast.

Medarbejdere

Som arbejdsgiver er et af vores vigtigste bidrag til social udvikling, at vi tilbyder uddannelse – bl.a. i samarbejde med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Finanssektorens Uddannelsescenter og lokale erhvervsuddannelser. Herudover uddanner vi hvert år et stort antal elever og trainees, ligesom vi bidrager med et betydeligt antal videnarbejdspladser i vores lokalområder.

Samfund

Som en stærk lokalbank i Vest-, Midt- og Nordjylland har vi stor betydning for de lokale samfund, og det er et ansvar, vi altid har været bevidste om og gerne tager på os. Vi finansierer investering i erhvervsudvikling og private kunders behov, og vi yder årligt støtte til over 1.400 lokale foreninger, initiativer og arrangementer.

Vi bidrager også i betydelig grad til samfundet på landsplan – både som en af Danmarks store skatteydere og ved at løse en række pålagte opgaver inden for bl.a. skatteindberetning, hvidvaskovervågning og digitalisering.

Forum for Bæredygtig Finans har offentliggjort 20 anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor kan accelerere den bæredygtige omstilling af samfundet. Anbefalingerne retter sig både mod finanssektoren selv, finansiering af brancher med særlig relevans for den bæredygtige omstilling og mod regering og myndigheder. Ringkjøbing Landbobank kommer til at finde inspiration i og arbejde med en lang række af disse anbefalinger.

Aktionærer

Endelig er bæredygtighed sund fornuft for vores aktionærer. For at en forretningsmodel kan accepteres af samfundet og være robust, skal den være bæredygtig. Derved er bæredygtighed en forudsætning for at skabe et tilfredsstillende afkast af aktionærernes investering.

Rapportering

Sammenlignelighed og fælles nøgletal er en forudsætning for at komme videre med den bæredygtige omstilling.

Nasdaq Copenhagen, Finansforeningen og FSR – Danske Revisorer har taget initiativ til at ensrette ESG-data, så de er sammenlignelige på tværs af brancher og sektorer. Resultatet er blevet 15 forskellige ESG-nøgletal fordelt på Miljø (Environmental), Sociale forhold og Governance. Dette initiativ bakker Ringkjøbing Landbobank op om.

I den samlede ESG-rapport kan du således læse om vores status på ESG-nøgletallene og meget mere.

CEO John Fisker

"Banken driver sin virksomhed med afsæt i værdierne: Kompetent, Handlekraftig, Ordentlig"

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel er baseret på tætte relationer til vores kunder, ansvarlig långivning og et højt kompetenceniveau kombineret med effektive forretningsprocesser. Vi fokuserer på dels at være lokalbank i Vest-, Midt- og Nordjylland og dels at være nichebank inden for udvalgte segmenter i hele Danmark.

Banken har en to-brand strategi med et fælles bomærke ”Faklen” og to navnetræk – nemlig Nordjyske Bank i Nordjylland og Ringkjøbing Landbobank i resten af Danmark.Banken ønsker i overensstemmelse med vores ”Politik for samfundsansvar” at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der udviser samfundsansvar.

Det gør vi ved at skabe gode, langsigtede resultater for aktionærerne og samtidig yde vores bidrag til at skabe et bæredygtigt samfund med fokus på kunder, medarbejdere, klima og miljø samt samfundet – både på lokalt og nationalt plan. Det er endvidere vores målsætning at være kendt blandt alle interessenter som en solid og nærværende samarbejdspartner.

Som relationsbank ser vi det som vores opgave at yde kompetent og nærværende rådgivning til både privat- og erhvervskunder – uanset afstand. Vores fjernkundekoncept er baseret på tætte relationer over video, telefon og mail, og vi bestræber os på, at vores fjernkunder skal opleve samme nærvær og tilknytning til deres personlige rådgiver, som de lokale kunder gør.

Banken driver sin virksomhed med afsæt i værdierne:
  • Kompetent
  • Handlekraftig
  • Ordentlig


Mere information

Her er det fulde overblik, hvis du vil læse om bæredygtighed og samfundsansvar for banken og vores samarbejdspartnere.