Afrapportering - miljø

Ringkjøbing Landbobank har længe arbejdet bevidst med miljøområdet, fordi det forretningsmæssigt har givet god mening.

Banken har sektorens laveste omkostningsprocent, og det er bl.a., fordi det er en del af vores kultur, at vi udnytter vores ressourcer optimalt, og vi bruger ikke flere end nødvendigt.

På indtægtssiden så vi tidligt potentialet i vindkraft, som vi har været med til at finansiere i over 25 år. Udlån til vindmøller har udviklet sig til et betydeligt forretningsområde for banken og udgør nu sammen med udlån til solcelle- og biogasanlæg en af bankens stærke nicher.

Ringkjøbing Landbobanks arbejde på miljøområdet udspringer herudover af bankens politikker – herunder ”Politik for samfundsansvar” og ”Politik for ansvarligt indkøb”.

Banken bakker endvidere op om FN's verdensmål, og i 2021 har vi tilsluttet os de Ti Principper fra FN's Global Compact for ansvarlig virksomhedsdrift.

I overensstemmelse med bankens forretningsmæssige mål, bankens politikker, FN's Global Compacts tre principper om miljø og verdensmålene 7, 12 og 13 går bankens indsats bl.a. på:

  • At reducere vores egen negative påvirkning af miljøet mest muligt
  • At øge medarbejdernes miljøbevidsthed
  • At yde udlån til produktion af klimavenlig og vedvarende energi
  • At yde udlån til privates bæredygtige omstilling – herunder energirenovering af boliger og køb af bæredygtige transportmidler
  • At markedsføre og rådgive om bæredygtige investeringsprodukter

”Politik for samfundsansvar”, ”Politik for ansvarligt indkøb” og bankens øvrige politikker kan findes på landbobanken.dk/politikker


I ESG-rapportens side 15-17 kan du se bankens afrapportering i f.t. miljø:

Åbn afrapportering — miljø