Taksonomiforordningen

Som det fremgår af siden "Fælles regler for bæredygtig finans" har taksonomiforordningen til formål at opstille kriterier for, hvornår en virksomheds aktiviteter kan betragtes som bæredygtige. En økonomisk aktivitet defineres som bæredygtig, hvis den bidrager væsentligt til at nå et eller flere af seks opstillede klimamål uden væsentligt at skade andre af målene.

De to første klimamål er trådt i kraft pr. 1. januar 2022, og på baggrund af tal fra ultimo 2021 skal Ringkjøbing Landbobank afrapportere, hvor stor en del af balancen, der er omfattet af rapporteringen.

Først i 2024 skal der udarbejdes en egentlig GAR (Green Asset Ratio). Dette hænger sammen med, at bankens større erhvervskunder først til den tid bliver forpligtet til at afrapportere deres data.

Den kommende GAR skal vise omfanget af udvalgte aktiver, der i henhold til taksonomien kan kategoriseres som bæredygtige.

Banken har foretaget en vurdering af sine aktiver ultimo 2021 og kan på den baggrund oplyse følgende nøgletal om fordelingen af bankens samlede aktiver:


Aktiver omfattet
af taksonomi-forordningen
Aktiver, som ikke
er omfattet af
taksonomi-forordningen
Aktiver vedrørende
stater samt derivater
Udlån til ikke-NFRD
virksomheder
Handels-beholdning og interbanklån
Nøgletal
13,2 %
86,8 %
5,8 %
40,0 %
9,8 %
Definitioner
Andel af de samlede aktiver, som er omfattet af taksonomi-forordningen
Andel af de samlede aktiver, som ikke er omfattet af taksonomi-forordningen
Andel af de samlede aktiver, som udgør eksponeringer til centraladministrationer, centralbanker og supranationale udstedere samt derivater
Andel af de samlede aktiver, som udgør eksponeringer til virksomheder, som ikke er omfattet af Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
Størrelsen af handels-beholdningen og interbanklån på anfordring i forhold til de samlede aktiver


Principperne for opgørelsen er fortsat under afklaring i den finansielle sektor, men banken vurderer på nuværende tidspunkt, at 13,2 % af bankens aktiver vil være omfattet af taksonomiforordningen. De 13,2 % består for en stor dels vedkommende af udlån til privatkunder med pant i fast ejendom samt biler.

Der er flere årsager til, at 86,8 % af bankens samlede aktiver vurderes ikke at være omfattet af taksonomiforordningen under de gældende regler. Taksonomien ekskluderer en række brancher og dele af udlånet til bankens privatkunder. Desuden er mange af bankens erhvervskunder undtaget fra taksonomiforordningen, idet de har under 500 ansatte. Denne gruppe betegnes som ”Ikke-NFRD virksomheder” og udgør i alt 40 % af bankens aktiver. Derivater og statseksponeringer er heller ikke omfattet og udgør 5,8 %. Endelig er bankens handelsbeholdning og interbanklån på 9,8 % af bankens aktiver ikke omfattet, idet indplaceringen af handelsbeholdningen i taksonomiforordningen endnu ikke er fastlagt. Bankens handelsbeholdning består primært af danske realkreditobligationer, som typisk har en forholdsvis lav CO2-udledning i forhold til investeringens størrelse. Banken påregner ikke at ændre væsentligt i principperne for placering af handelsbeholdningen.

Centralt for bæredygtighed i taksonomiforordningen er understøttelse af lokalsamfund, hvilket banken altid har prioriteret højt.

Banken har i over 25 år medvirket til at finansiere den grønne omstilling. Først med udlån til opførelse af vindmøller og rådgivning herom og i dag udvidet til at omfatte udlån til f.eks. solcelleanlæg, biogasanlæg og andre grønne teknologier samt rådgivning relateret hertil. En stor del af bankens udlån på området er til virksomheder med færre end 500 ansatte, men ville bortset herfra opfylde betingelserne for at være omfattet af taksonomiforordningen.

Bankens indsats for understøttelse af lokalsamfund og finansiering af den grønne omstilling er beskrevet i bankens ESG-rapport – primært i afsnittene om miljø og sociale forhold side 14 – 41.

Bankens arbejde med bæredygtighed er bl.a. forankret i bankens kreditpolitik, i ”Politik for samfundsansvar”, i ”Politik for ansvarligt indkøb”, i vores tilslutning til de Ti Principper fra FN's Global Compact for ansvarlig virksomhedsdrift og i vores opbakning til FN's verdensmål.